Regulamin sklepu internetowego whitestonebizuteria.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży w sklepie internetowym firmy White Stone Biżuteria Handmade Magdalena Zatwarnicka pod adresem: www.whitestonebizuteria.pl.
 2. Każdy klient korzystając z niniejszego sklepu internetowego jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Definicje

 1. REGULAMIN: niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. KLIENT: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która dokonuje zakupu przez sklep internetowy.
 3. SPRZEDAWCA: firma White Stone Biżuteria Handmade Magdalena Zatwarnicka działająca pod adresem: Gołaczów 32 F 59-225 Chojnów NIP: 6121821874 REGON: 522773985 reprezentowana przez Magdalena Zatwarnicka.
 4. SKLEP INTERNETOWY: strona internetowa www.whitestonebizuteria.pl , na które klient dokonuje zakupu produktów.
 5. KONTO KLIENTA: utworzone konto w sklepie internetowym, które służy do zakupu oferowanych produktów sprzedawcy.
 6. PRODUKTY: produkty sprzedawane w ramach sklepu internetowego.
 7. ZAMÓWIENIE: oferta złożona przez klienta wykazująca chęć do nabycia określonego produktu w określonej liczbie.
 8. UMOWA: umowa sprzedaży produktów zawarta między sprzedawcą a klientem dokonana poprzez sklep internetowy.

3. Zasady sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży dokonywana jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.whitestonebizuteria.pl.
 2. Klient zobligowany jest do założenia konta klienta, aby dokonać zamówienia produktów.
 3. W celu złożenia zamówienia klient musi zaakceptować treść niniejszego regulaminu.
 4. W ramach potwierdzenia złożonego zamówienia klient otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość na wskazany adres mailowy.
 5. Jeżeli zamówiony produkt jest dostępny realizacja zamówienia jest niezwłoczna.
 6. W przypadku chwilowej niedostępności produktu:
  3. 6. 1. sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania klienta o zaistniałej sytuacji w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia
  3. 6. 2. klient w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia o chwilowym braku produktu ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie dalszej realizacji zamówienia:
  a) oczekiwanie na realizację zamówienia
  b) odstąpienie od zamówienia
  c) częściowa realizacja zamówienia (w przypadku dostępnych produktów)
  3. 6. 3. w przypadku kiedy klient nie odpowie na wiadomości w terminie do 14 dni od przesłanych informacji uznaje się, że klient odstępuje od całego zamówienia
 7. Umowa nie zostaje zawarta w przypadku trwałej niedostępności produktu. W zaistniałej sytuacji sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania o tym klienta w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.
 8. Realizacja i zawarcie umowy sprzedaży odbywa się w następujący sposób:
  3. 8. 1. W rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego prezentowane produkty na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty.
  3. 8. 2. Klient składając zamówienie proponuje ofertę nabycia produktu
  3. 8. 3. Automatycznie wygenerowana wiadomość (dotyczy pkt. 3.4) nie jest jednoznaczna z przyjęciem oferty.
  3. 8. 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w przypadku gdy :
  a) sprzedawca w terminie 14 dni od złożenia zamówienia nie przekaże klientowi informacji opisanej w pkt. 3.6 oraz 3.7
  b) sprzedający otrzyma informację od klienta o sposobie dalszej realizacji zamówienia (dotyczy pkt. 3.6.2)
  c) klient zapłaci cenę produktu oraz dostawy (nie dotyczy to sytuacji w przypadku chwilowej lub trwałe niedostępności produktu – wtedy zastosowanie ma postępowanie z pkt. 3.6 i 3.7)
  3. 8. 5. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy sprzedający zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej ceny produktu w terminie do 30 dni od zawarcia umowy.
  3. 8. 6. Dokonując umowy sprzedaży za pomocą sklepu internetowego klient oraz sprzedawca są związani z wysokością cen produktów oraz kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
  3. 8. 7. W chwili składania zamówienia klient wskazuje w jaki sposób opłaci zamówienie:
  a) Przelew bankowy lub
  b) Szybki przelew świadczony przez Przelewy24
  3. 8. 8. Sprzedający nie wysyła i nie odbiera przesyłek za pobraniem.
  3. 8. 9. W przypadku kiedy klient wybierze płatność przelewem bankowym, sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia, a następnie wysyłkę po otrzymaniu środków na konto. Nieopłacone zamówienie w ciągu 14 dni jest uznawane jako odstąpienie od umowy sprzedaży.
  3. 8. 10. W chwili składania zamówienia klient wskazuje jeden z dwóch możliwych sposobów dostawy.
  3. 8. 11. Czas realizacji zamówienia 14 dni roboczych.
  3. 8. 12. Termin otrzymania zamówienia zależy od czasu realizacji zamówienia oraz dostawy prowadzonej przez niezależne podmioty gospodarcze.
  3. 8. 13. Klient otrzymuje od sprzedawcy dowód zakupu ( dowód sprzedaży ) lub jeżeli wyrazi chęć otrzyma fakturę.
  3. 8. 14. W momencie odbioru przesyłki klient zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu technicznego . W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powinien zostać sporządzony protokół uszkodzeń, który będzie zawierał szczegółowe informacje o defektach. Protokół powinien być podpisany przez osobę doręczającą paczkę.
  3. 8. 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia i uzasadnienia w dowolnym momencie. Przepis ten dotyczy:
  a) Wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedażowych
  b) Wprowadzania i odwoływania produktów sprzedażowych
  3. 8. 16. Pkt. 3.8.15. nie ma zastosowania w przypadku zamówień złożonych przed dokonaniem zmian.

4. Dostawa

 1. Dostawa zakupionych produktów jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wskazany adres podany przez klienta podczas składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówienia realizowana jest przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost.
 3. Koszt dostawy jest wskazany przy składaniu zamówienia.

5. Ceny i metody płatności

 1. Ceny produktów podawane są w walucie polskiej – złotówkach.
 2. Płatność zamówienia dokonywana jest poprzez:
  5. 2. 1. Przelew na numer konta bankowego:
  50 1090 2675 0000 0001 5119 3353 Santander Bank.
  5. 2. 2. Korzystając z szybkich płatności świadczonych przez Przelewy24.
 3. Podane ceny produktów w sklepie internetowym są cenami brutto czyli zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).
 4. Klient oprócz ceny produktów zobowiązany jest pokryć koszty dostawy.
 5. Sprzedawca ma możliwość w każdym momencie bez uzasadnienia i uprzedzenia dokonywać zmiany cen produktów oraz kosztów dostawy oferowanych w sklepie internetowym.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie art. 22 Kodeksu Cywilnego klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Klient zobowiązany jest do przesłania stosownego oświadczenia na piśmie na adres mailowy: whitestonebizuteria@gmail.com w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionych produktów.
 4. Produkty powinny zostać zwrócone w niezmienionym stanie – niepogorszonym wraz z dowodem zakupu (dowód sprzedaży lub faktura)
 5. Zwrot dokonywany jest na adres siedziby firmy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca w terminie do 14 dni od otrzymania skutecznie rozpatrzonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonuje zwrotu zapłaconej przez klienta ceny produktu.
 7. Zwrot środków zostanie dokonany na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer konta bankowego.
 8. W przypadku nie wskazania w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy konta bankowego , środki zostaną zwrócone w ten sam sposób w jaki została zapłacona cena za produkt.
 9. Koszty zwrotu produktu ponosi klient.
 10. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – dotyczy to produktów stworzonych na podstawie wytycznych klienta na specjalne zamówienie.
 11. W przypadku kiedy klient skorzysta z darmowej dostawy przewidzianej dla zakupów powyżej 300 zł, a następnie zwróci większość zakupionych produktów sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów dostawy i zwróci klientowi cenę pomniejszoną o ten koszt.

7. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia w produkcie wad fizycznych lub też uszkodzeń podczas transportu klient ma możliwość skorzystania z reklamacji.
 2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania na adres siedziby firmy wadliwego towaru wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacji.
 3. Termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni od otrzymania przesyłki.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkt zostanie naprawiony lub jeżeli naprawa jest nie możliwa to wymieniony na nowy produkt bez wad.
 5. Jeżeli naprawa i wymiana jest nie możliwa sprzedający zobowiązany jest do zwrotu ceny produktu na konto bankowe wskazane w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany przez sprzedającego o zaistniałej sytuacji i może odebrać produkt.

8. Zmiany w Regulaminie

 1. Sprzedawca ma możliwość w każdym momencie dokonywać zmian w Regulaminie.
 2. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży, które zostały zawarte przed wprowadzeniem niniejszych zmian.